messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
group คณะผู้บริหาร
นายทนงศักดิ์ พลอาษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0630376768
นายหนูพิน ทองงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0961518917
นางอารีมิตร ปัญจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 042769165
นางพรศรี หาดกุวัน
เลขานุการนายก
โทร : 0870582653
อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12. การท่องเที่ยว 13. การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12. การท่องเที่ยว 13. การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview435
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview306

การติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165 E-mail : admin@kusuman.go.th ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง(อีเมลกลาง) : saraban@kusuman.go.th เว็บไซต์ : www.kusuman.go.th
แผนที่หน่วยงาน
สัญลักษณ์องค์กรรอปรับปรุง
การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165 E-mail : admin@kusuman.go.th ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง(อีเมลกลาง) : saraban@kusuman.go.th เว็บไซต์ : www.kusuman.go.th
แผนที่หน่วยงาน

สัญลักษณ์องค์กร

รอปรับปรุง
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
แต่งตั้งคณะกรรมการศููนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
thumb_up facebook อบต.กุสุมาลย์
เฟสบุค : องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์รอปรับปรุง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087141356272&viewas=&show_switched_toast=false&show_switched_tooltip=false&is_tour_dismissed=false&is_tour_รอปรับปรุง
facebookรอปรับปรุง
facebook อบต.กุสุมาลย์
เฟสบุค : องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

รอปรับปรุง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087141356272&viewas=&show_switched_toast=false&show_switched_tooltip=false&is_tour_dismissed=false&is_tour_

รอปรับปรุง
facebook

รอปรับปรุง
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229
แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview332

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก ข้อ 08
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
บันทึกข้อความ ขอเสนอรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 09
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 09 สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.กุสุมาลย์ สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview305

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
เล่มคู่มือสำหรับประชาชน อบต.กุสุมาลย์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275

folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
สถิติการให้บริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ไตรมาส 4(เดือน ก.ค..-ก.ย.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ไตรมาส 3(เดือน เม.ย.-มิ.ย.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เมษายน 2564 - ตุลาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199

folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบต.กุสุมาลย์
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview293
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาซผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อ 14
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อ 17
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.กุสุมาลย์ พร้อมปัญหาอุปสรรค
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.กุสุมาลย์ พร้อมปัญหาอุปสรรค poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศรายงายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ2 เม.ย.2565- ก.ย.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565) กุสุมาลย์ ข้อ 26 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2566( ปรับปรุงครั้งที่1) ปรับปรุงสร้างใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
ประกาศ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o18 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 67
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กําลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (3) การพัฒนาบุคลากร กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 กุสุมาลย์
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ข้อ 19
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหาทรัพยกรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อ 28 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
แบบรายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ต.ค 256 -มี.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ต.ค 2564 -มี.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ต.ค 2563 -มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview274

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร อบต.กุสุมาลย์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประชุมแนวทางการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและให้มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310

folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2567 กุสุมาลย์ [ 11 เมษายน 2567 ]
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 กุสุมาลย์ [ 12 เมษายน 2566 ] grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 2565 ข้อ 36 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201

folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเเนินการเพื่อจัดการความเสี่่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 กุสุมาลย์ [ 11 ตุลาคม 2566 ] ข้อ 31
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน eplannacc poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.กุสุมาลย์ รอบ 6 เดือน ปี 2565 ตั้งแต่ ต.ค.64 มี.ค.65 ข้อ 37 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
e แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (พ.ศ. 2566 – 2570) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
บันทึกข้อความรายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อบต.กุสุมาลย์ ข้อมูลตาม eplanacc poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204

folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ข้อ 33
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ ระบบ eplannacc ในรอบ 12 เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ระบบ eplannacc ในรอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210

folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199

folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview288

folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview308

folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview271